Dienstverleningsvoorwaarden

Welkom bij VLANshop, (“VLANshop”). Wij bieden een online Software as a Service (SaaS)-leveringsmodel aan om e-commercewinkels aan eindgebruikers aan te bieden. Zo stellen we bijvoorbeeld via onze website VLANshop.eu en via andere gebruikersinterfaces een online winkelwagentje ter beschikking, dat geïntegreerd is met uw website. We hebben hier een aantal gedetailleerde voorwaarden opgesteld. U dient deze dienstverleningsvoorwaarden en het privacybeleid van VLANshop te lezen en te begrijpen voordat u gebruik maakt van een van de producten en diensten van VLANshop, met inbegrip van alle mogelijkheden en functionaliteiten, onze gebruikersinterfaces zoals onze website, en alle inhoud en software die daarmee verband houden (geheel of gedeeltelijk, de "producten en diensten"). Deze dienstverleningsvoorwaarden zijn ook een hulpmiddel voor u om een beter inzicht te krijgen in hoe onze producten en diensten werken, met inbegrip van het soort gegevens dat we verzamelen, de manier waarop we factureren, hoe we met u interageren en andere nuttige details. We raden u aan deze dienstverleningsvoorwaarden opnieuw te bekijken wanneer u een vraag hebt over de producten en diensten of wanneer u wilt weten hoe iets werkt. We hopen dat u geniet van uw VLANshop-ervaring.

Aanvaarding van de dienstverleningsvoorwaarden

Door de producten en diensten te gebruiken, te bezoeken of te doorbladeren als gebruiker of als betalend of onbetalend lid, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze dienstverleningsvoorwaarden, die beschikbaar zijn op www.VLANshop.eu. Als u niet akkoord gaat met deze dienstverleningsvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de producten en diensten, inclusief onze website en software. De overtreding van voorwaarden zal leiden tot beëindiging van uw account. Vragen over de dienstverleningsvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar [email protected]
Deze dienstverleningsvoorwaarden vormen samen met het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en VLANshop en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen u en VLANshop, met inbegrip van voorgaande versies van de dienstverleningsvoorwaarden.
Indien VLANshop nalaat een in deze voorwaarden opgenomen recht uit te oefenen of te handhaven, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van dat recht.

Wijzigingen van de dienstverleningsvoorwaarden

VLANshop behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, deze dienstverleningsvoorwaarden, inclusief het privacybeleid, naar eigen goeddunken te wijzigen. VLANshop mag deze overeenkomst ook vrij overdragen of toewijzen. De meest actuele versie van deze dienstverleningsvoorwaarden kan worden bekeken door onze website te bezoeken en te klikken op "Terms of Service" onderaan de pagina's van de VLANshop-website. De meest actuele versie van de dienstverleningsvoorwaarden vervangt alle voorgaande versies. We zullen proberen om eerdere versie(s) op onze website te plaatsen wanneer de dienstverleningsvoorwaarden worden geüpdatet.
Indien een bepaling van deze overeenkomst door een rechterlijke instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, doet dit de overige bepalingen van de overeenkomst niet teniet en blijft deze volledig van kracht.

Overzicht van de accountvoorwaarden

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de producten en diensten op een private en veilige manier. VLANshop is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeoorloofde toegang tot uw account, zoals het niet uitloggen van de producten en diensten of het delen van uw accountwachtwoord.
VLANshop kan te allen tijde de registratie weigeren of een account naar eigen goeddunken opzeggen.
U mag de producten en diensten niet gebruiken voor illegale activiteiten of om wetten in uw rechtsgebied te overtreden.
U mag de producten en diensten niet gebruiken om ongevraagde e-mail ("spam") of kwaadaardige inhoud zoals virussen of wormen te verspreiden.
U mag de producten en diensten niet misbruiken om toegang te krijgen tot ongeoorloofde informatie.
VLANshop behoudt zich het recht voor om de producten en diensten om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving.
Misbruik of te frequente verzoeken op de website van VLANshop of andere producten en diensten kunnen ertoe leiden dat de toegang van uw account tot de producten en diensten tijdelijk of permanent wordt opgeschort. VLANshop zal naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van misbruik of overmatig gebruik. VLANshop zal een redelijke poging doen via e-mail om de eigenaar van de account te waarschuwen voor de opschorting.
VLANshop bezit de intellectuele eigendomsrechten op elk beschermbaar onderdeel van de producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, het artwork, de functionaliteit en de documentatie. U mag geen enkel onderdeel van de producten en diensten die eigendom zijn van VLANshop kopiëren, wijzigen of reverse-engineeren. Voor meer details, zie hieronder de sectie Intellectuele Eigendom van deze dienstverleningsvoorwaarden.
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de kaarthoudergegevens die u bezit of die u op een andere manier namens uw klant opslaat, verwerkt of doorgeeft, of voor zover u de veiligheid van de kaarthoudergegevens van uw klant zou kunnen beïnvloeden.

Gebruikersgedrag en inzendingen

Alle teksten, grafieken, foto's of andere informatie die aan VLANshop worden gecommuniceerd (gezamenlijk "inhoud") behoren toe aan de persoon die deze inhoud heeft gepost. U mag elke door u geposte inhoud op elke andere manier en zonder beperkingen gebruiken. U mag inhoud die door anderen is gepost, alleen gebruiken op de manieren zoals beschreven in deze dienstverleningsvoorwaarden.
U geeft VLANshop een niet-exclusieve, gratis, wereldwijde licentie voor de duur van de toepasselijke auteursrechten, om uw inhoud te publiceren. Naast het recht om te publiceren, verleent u ook de volgende rechten, zonder beperking: (i) het recht om te reproduceren; (ii) het recht op overdracht, dat de distributie via computer en netwerken omvat; (iii) het recht om de inhoud te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te schikken, te verbeteren, te corrigeren, te vertalen, geheel of gedeeltelijk; (iv) het recht om de inhoud te updaten/upgraden door deze toe te voegen of te verwijderen; en (v) het recht om de inhoud te filmen, uit te voeren of te posten in eender welke mediavorm. Behalve zoals beschreven in ons privacybeleid, zal VLANshop niet verplicht zijn om enige inhoud als vertrouwelijk te behandelen.
VLANshop kan geen controle uitoefenen op alle inhoud die door derden bij de producten en diensten wordt gepost, waaronder onze gebruikersinterfaces, en staat niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de producten en diensten blootgesteld kunt worden aan inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en u gaat ermee akkoord dat VLANshop onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zal zijn voor enige inhoud, met inbegrip van eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van welke inhoud dan ook. U begrijpt dat u alle risico's in verband met het gebruik van de inhoud moet evalueren en dragen, met inbegrip van het vertrouwen in de inhoud, de integriteit en de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud. Als u bezwaarlijk materiaal wilt melden, neem dan contact op met [email protected]
Door toegang te verkrijgen tot de producten en diensten, met inbegrip van onze website en andere gebruikersinterfaces, gaat u akkoord met het gebruik van de producten en diensten, met inbegrip van alle daarmee verbonden kenmerken en functionaliteiten, onze website, andere gebruikersinterfaces en alle daarmee verbonden inhoud en software in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, of andere beperkingen op het gebruik van de producten en diensten of de inhoud ervan. Bovendien gaat u ermee akkoord geen materiaal te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de producten en diensten te onderbreken, te vernietigen of te beperken. U stemt er ook mee in de servers of netwerken die verbonden zijn met delen van de producten en diensten, niet te verstoren of de procedures, het beleid of de voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de producten en diensten, niet te overtreden. U stemt er ook mee in zich niet te gedragen als een andere persoon tijdens het gebruik van de producten en diensten, zich niet vulgair of beledigend te gedragen tijdens het gebruik van de producten en diensten, en de producten en diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het gebruik van de producten en diensten en alle persoonlijk identificeerbare informatie die via de producten en diensten wordt ingediend, zoals via onze gebruikersinterfaces met gemeenschapsfora, is onderworpen aan ons privacybeleid, waarvan de voorwaarden hierin zijn opgenomen en waarvan een kopie momenteel te vinden is op www.VLANshop.eu. Lees ons privacybeleid om onze praktijken te begrijpen. De datum van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid wordt onderaan het beleid vermeld.
Door gebruik te maken van de producten en diensten geeft u toestemming om bepaalde mededelingen van ons te ontvangen. Zo kan VLANshop u bijvoorbeeld nieuwsbrieven sturen over nieuwe VLANshop-functies, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en klantenenquêtes via e-mail of andere methoden.
Lees ons privacybeleid voor meer informatie over onze marketingcommunicatie. U kunt daar ook de uitschrijvingsinstructies vinden. Door gebruik te maken van de producten en diensten geeft u toestemming om elektronische mededelingen van VLANshop te ontvangen. Deze mededelingen kunnen kennisgevingen bevatten over uw account (bijvoorbeeld wijziging van het wachtwoord of de betaalmethode, bevestigingse-mails en andere transactie-informatie) en informatie over of in verband met onze dienstverlening. Deze communicatie maakt deel uit van uw relatie met VLANshop en u ontvangt deze als onderdeel van het VLANshop-lidmaatschap. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatie-eisen, met inbegrip van het feit dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden gedaan.
Het lid dat de VLANshop-account heeft aangemaakt en aan wie wordt gefactureerd volgens zijn betaalmethode, wordt hier de "accounthouder" genoemd. De accounthouder heeft toegang tot en toezicht over de VLANshop-account. Het toezicht door de accounthouder wordt uitgeoefend door het gebruik van het wachtwoord van de accounthouder en om het exclusieve toezicht te behouden, mag de accounthouder het wachtwoord aan niemand bekendmaken. Bovendien, als de accounthouder wenst te verbieden dat anderen contact opnemen met de klantendienst van VLANshop en mogelijk het toezicht door de accounthouder wijzigen, mag de accounthouder de details van de betaalmethode (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van zijn/haar krediet- of debetkaart, of zijn/haar e-mailadres als ze PayPal gebruiken) die aan zijn/haar account zijn gekoppeld, niet onthullen. DOOR HET WACHTWOORD VAN DE VLANshop.eu-ACCOUNT TE DELEN, STEMT DE ACCOUNTHOUDER ERMEE IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PERSONEN MET WIE HIJ/ZIJ HET WACHTWOORD DEELT, ZICH HOUDEN AAN DE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN EN DAT DEZE ACCOUNTHOUDER VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE HANDELINGEN VAN DEZE PERSONEN.
Elk misbruik of dreigend misbruik van andere gebruikers van de producten en diensten of van VLANshop-personeel zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account.

Betaling en vergoedingen

Als u voor de producten en diensten wordt gefactureerd door een van onze partners, zijn diens facturatievoorwaarden van toepassing. Om toegang te krijgen tot een van onze producten en diensten moet u toegang hebben tot het internet en moet u een account aanmaken, hetzij gratis, hetzij met een betalend abonnement. Om gebruik te kunnen maken van onze betalende producten en diensten moet u beschikken over een actuele, geldige en geaccepteerde betaalmethode zoals aangegeven tijdens de aanmelding ("betaalmethode").
Een geldige kredietkaart of Paypal-account is vereist voor betalende abonnementsproducten en -diensten.
Wanneer u zich abonneert op betalende producten en diensten, wordt uw kredietkaart of Paypal-account gefactureerd volgens de huidige VLANshop-tarieven voor het geselecteerde abonnementsplan om het gebruik van producten en diensten voor de huidige periode vooruit te betalen. Maandelijkse plannen worden vervolgens op dezelfde dag van elke maand aangerekend. Als de facturatiedatum de 29e - 31e is, en de factuurmaand deze datum niet omvat, dan wordt de facturatiedatum aangepast naar de laatste dag van de lopende kalendermaand. Jaarlijkse planverlengingen worden op dezelfde dag van het volgende jaar in rekening gebracht om het gebruik van producten en diensten voor de volgende jaarlijkse dienstverleningsperiode vooraf te betalen.
Als u ervoor kiest om uw abonnement te downgraden door over te stappen op een gratis abonnement, zal VLANshop uw account onmiddellijk wijzigen. Het ongebruikte deel van de dienst wordt niet gecrediteerd.
Als u ervoor kiest om uw abonnement te upgraden of te downgraden van het ene betalende plan ("oud plan") naar een ander betalend plan ("nieuw plan"), zal uw dienstverlening onmiddellijk worden overgeschakeld naar het nieuwe plan. De betaling voor het ongebruikte deel van de dienst van uw oude plan zal worden gecrediteerd voor de prijs van het nieuwe plan. Uw toekomstige maandelijkse facturatiedatum blijft altijd dezelfde. Als de wijziging van het plan een downgrade is, wordt het krediet toegepast op toekomstige maanden en wordt de volgende maandelijkse vergoeding aangerekend wanneer het krediet van het oude plan is opgebruikt. Als de wijziging van het plan een upgrade is, wordt het resterende deel voor de huidige facturatieperiode onmiddellijk in rekening gebracht en worden de volgende maanden op uw bestaande facturatiedatum in rekening gebracht. Resterend krediet van de huidige facturatieperiode wordt berekend op basis van het aantal resterende dagen in de huidige facturatiemaand. Vragen over VLANshop facturatie worden gericht aan [email protected] en beantwoord binnen de 24 uur, maandag - vrijdag.
VLANshop verstrekt geen terugbetalingen voor producten en diensten.
Voor Europese handelaars die geen geldig btw-identificatienummer hebben verstrekt, wordt naast de basisprijs van het product BTW aangerekend. De BTW wordt berekend op basis van het btw-tarief van het land van herkomst van de handelaar.

Annulering en beëindiging

U kunt uw betalend abonnement op VLANshop-producten en -diensten te allen tijde opzeggen door te downgraden naar een gratis plan. Er worden geen verdere kosten in rekening gebracht op uw kredietkaart of Paypal-account na de opzegging.
U kunt uw account beëindigen door in uw account de optie "Mijn account sluiten" te selecteren. U moet uw betalend abonnement opzeggen voordat u uw account kunt sluiten.

Kenmerken en functionaliteit

De producten en diensten omvatten een online winkelwagentje dat kan worden geïntegreerd met uw bestaande website, blog, sociaal netwerk zoals van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij de producten en diensten gebruiken. Een beschrijving van de werking van de producten en diensten dient niet te worden beschouwd als een verklaring of verplichting met betrekking tot hoe de producten en diensten altijd zullen werken. Wij passen de producten en diensten voortdurend aan en vaak worden deze aanpassingen niet volledig overgenomen in deze dienstverleningsvoorwaarden.

Sociale media

Voor leden in bepaalde landen kunnen sommige producten en diensten, zoals ons online winkelwagentje, worden toegevoegd aan uw pagina op sociale media netwerken, zoals Facebook.
DOOR UW VLANshop.eu-ACCOUNT TE KOPPELEN AAN UW FACEBOOK-ACCOUNT, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U INSTEMT MET DE VOORTDURENDE VRIJGAVE VAN INFORMATIE OVER U AAN ANDEREN, INCLUSIEF AAN FACEBOOK (IN OVEREENSTEMMING MET UW PRIVACYINSTELLINGEN OP FACEBOOK EN UW ACCOUNTINSTELLINGEN OP VLANshop.eu). ALS U NIET WILT DAT INFORMATIE OVER U OP DEZE MANIER WORDT GEDEELD, GEBRUIK DAN NIET DE FACEBOOK CONNECT-FUNCTIE. Wij en Facebook zijn voortdurend bezig om deze functie te veranderen en te verbeteren, waardoor de beschikbare functies en de informatie die wordt gedeeld, van tijd tot tijd kunnen veranderen. Deze wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving aan u en het kan zijn dat deze niet worden beschreven in deze dienstverleningsvoorwaarden.

Identiteitsbescherming

U bent verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van de waarheid en nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw account. U bent ook verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw VLANshop-account. Als u uw wachtwoord aan iemand bekendmaakt of uw account met andere mensen deelt, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor hun acties. Waar mogelijk moeten gebruikers van openbare of gedeelde netwerken zich bij elk bezoek afmelden. Als u merkt dat u het slachtoffer bent van identiteitsdiefstal en het gaat om een VLANshop-account, dan moet u ons daarvan op de hoogte stellen op [email protected] Dan moet u dit geval melden aan al uw kaartuitgevers, evenals aan uw lokale wetshandhavingsinstantie. Ook moet u oppassen met elke mededeling waarin u wordt gevraagd om kredietkaart- of andere accountgegevens in te dienen. Het verstrekken van uw informatie als reactie op dit soort mededeling kan leiden tot identiteitsdiefstal. Ga altijd naar uw gevoelige accountgegevens door direct naar de VLANshop-website te gaan en niet via een hyperlink in een e-mail of andere elektronische communicatie, ook al ziet die er officieel uit. VLANshop behoudt zich het recht voor om op elk moment een account in de wacht te zetten met of zonder kennisgeving aan het lid om zichzelf en zijn partners te beschermen tegen wat zij als frauduleuze activiteit beschouwt. VLANshop is niet verplicht om een lidmaatschap te crediteren of te verdisconteren voor tegoeden die op de account zijn geplaatst door een vertegenwoordiger van VLANshop of door de geautomatiseerde processen van VLANshop.

Waarborgen

TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, GEEFT VLANshop GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ENIGE ZAAK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT RECLAME EN ANDERE DIENSTEN, EN WIJST UITDRUKKELIJK DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. VLANshop STAAT NIET IN VOOR DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN DE ACCOUNTHOUDER NEEMT ALLE RISICO'S EN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH MET BETREKKING TOT DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

Beperking van aansprakelijkheid en schade.

IN GEEN GEVAL ZAL VLANshop, OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF EEN VAN HUN AANDEELHOUDERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN (GEZAMENLIJK OF HOOFDELIJK) JEGENS U VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER OF SCHADEVERGOEDING MET EEN VOORBEELDFUNCTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE OF IMMATERIËLE SCHADE OF VERLIES, ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET GEADVISEERD WAREN OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE, EN OVER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, ONZE WEBSITE, EN ALLE INHOUD EN SOFTWARE DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN, OF ANDERSZINS GERELATEERD ZIJN AAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEITEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ONZE WEBSITE EN GEBRUIKERSINTERFACES, EN ALLE INHOUD EN SOFTWARE DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN (BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING) HET BEDRAG VAN UW VORIGE DRIE (3) MAANDEN AAN VERGOEDINGEN BETAALD AAN VLANshop OP UW LIDMAATSCHAPSPLAN OVERSCHRIJDEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS DE HIERBOVEN GENOEMDE CORRIGERENDE MAATREGEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKT. ALS EEN VAN DE TOEPASSELIJKE AUTORITEITEN EEN DEEL VAN DEZE SECTIE OF ANDERE DELEN VAN DEZE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN EEN DEEL VAN HET PRIVACYBELEID, ALS NIET-AFDWINGBAAR BESCHOUWT, DAN ZULLEN DIE DELEN DIE ALS NIET-AFDWINGBAAR WORDEN BESCHOUWD, WORDEN GESCHEIDEN EN ZULLEN DE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN WORDEN AFGEDWONGEN ZONDER DEZE BEPALINGEN EN ZAL ELKE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN BEPERKT TOT DE GROOTST MOGELIJKE MATE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN.

Schadeloosstelling

U vrijwaart VLANshop voor schade, kosten en advocatenhonoraria die VLANshop oploopt door enige derde partij die beweert dat (i) deze voortvloeit uit uw wijziging van de producten en diensten of (ii) het gebruik door VLANshop van enig materiaal dat door u aan VLANshop is verstrekt voor gebruik in de producten en diensten, en dat inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht op grond van de wet. U staat in voor het verweer tegen elke vordering een derde partij met een raadsman die redelijkerwijs voldoet aan de eisen van VLANshop. VLANshop kan in een dergelijk geval een eigen raadsman in dienst nemen en zal de honoraria en kosten van deze raadsman betalen. U heeft het recht om elke vordering waarvoor schadeloosstelling beschikbaar is, af te wikkelen; indien een dergelijke afwikkeling echter vereist dat VLANshop gevrijwaard wordt van het nemen of nalaten van enige actie of de verplichting beoogt om VLANshop te vrijwaren, dan zult u een dergelijke vordering niet afwikkelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLANshop, welke toestemming niet onredelijkerwijze zal worden geweigerd, aan voorwaarden onderworpen of vertraagd. DE PARTIJEN WIJZEN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-INBREUK AF, EN DOEN IN DE PLAATS DAARVAN BEROEP OP DE VOORWAARDEN VAN DIT ARTIKEL.
Aanvullende disclaimers of beperkingen van aansprakelijkheid kunnen zijn opgenomen in de verschillende software-, licentie- en dienstverleningsovereenkomsten van derden waarmee u mogelijk hebt ingestemd om toegang te krijgen tot de producten en diensten.

Intellectuele eigendom

Auteursrecht. De producten en diensten, met inbegrip van alle inhoud op onze gebruikersinterfaces, of geleverd aan leden als onderdeel van de producten en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode, gegevensverzamelingen en software, zijn het eigendom van VLANshop of zijn licentiegevers en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsgeheim of andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. Hoewel de producten en diensten open source-software omvatten die gratis beschikbaar is, is de compilatie van alle inhoud en alle software of andere materialen die door VLANshop of in verband met de producten en diensten worden geleverd, het exclusieve eigendom van VLANshop en zijn licentiegevers en worden deze beschermd door het auteursrecht en het handelsgeheim in de gebieden waar de producten en diensten worden gebruikt en door internationale verdragsbepalingen. Inhoud mag niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLANshop of zijn licentiegevers. U gaat ermee akkoord zich te houden aan de beperkingen die in deze dienstverleningsvoorwaarden zijn opgenomen. U gaat ermee akkoord geen software of andere producten of processen die toegankelijk zijn vanuit VLANshop te decompileren, te reverse-engineeren of te demonteren, geen code of product in te voegen in of de inhoud van de producten en diensten te manipuleren op welke manier dan ook, en geen gebruik te maken van datamining, gegevensverzameling of extractiemethodes. VLANshop behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen indien VLANshop, naar eigen goeddunken, van mening is dat u in strijd handelt met de softwarebeperkingen van VLANshop, beperkingen op het kopiëren van de producten en diensten die door ons aan u worden geleverd, of andere ongeoorloofde kopieën of gebruik van onze eigen inhoud in strijd met de auteursrechten van VLANshop en zijn licentiegevers. VLANshop promoot, bevordert of vergoelijkt het kopiëren van producten of categorieën van derden of enige andere inbreukmakende activiteit niet. Hoewel het gebruik van de producten en diensten, met inbegrip van demo's van online winkels, winkelproducten en diensten, voor uw commercieel gebruik zijn, zijn dergelijke artikelen die eigendom zijn van derden, dat niet. Zie de instructies aan het einde van deze dienstverleningsvoorwaarden om ons op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van vermeende inbreukmakende inhoud van de producten en diensten, met inbegrip van die op de website, VLANshop.eu.
Handelsmerken. VLANshop is een geregistreerd handelsmerk van VLANshop. Het VLANshop-logo en VLANshop.eu zijn handelsmerken of dienstverleningsmerken van VLANshop. De producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun afbeeldingen, logo's, paginakopjes, button-iconen, scripts en dienstverleningsnamen, vormen de aanbiedingsvorm van VLANshop. De handelsmerken, dienstmerken en aanbiedingsvorm van VLANshop mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLANshop en mogen niet worden gebruikt in verband met enig product dat of dienst die niet is aangesloten bij VLANshop, op enige wijze die verwarring kan stichten bij klanten, op enige wijze die de rechten van VLANshop verwatert, of op enige wijze die VLANshop in diskrediet brengt. Andere handelsmerken die op de website van VLANshop en de gebruikersinterfaces verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet samenhangen met, verbonden zijn met of worden gesponsord door VLANshop. Afbeeldingen van personen of persoonlijkheden op de VLANshop-website en gebruikersinterfaces zijn geen indicatie of endorsement van VLANshop of een bepaald product of onze dienst, tenzij anders aangegeven.
Octrooien. VLANshop is in het bezit van octrooien die van toepassing zijn op de producten en diensten en onze activiteiten.

Gebruik van de verstrekte informatie

Het staat VLANshop vrij om alle opmerkingen, informatie, ideeën, concepten, beoordelingen of technieken of enig ander materiaal in enige communicatie die u naar ons stuurt ("feedback"), met inbegrip van antwoorden op vragenlijsten of door middel van posts bij de producten en diensten, met inbegrip van de VLANshop-website en gebruikersinterfaces, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling aan u te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten en het creëren, wijzigen of verbeteren van de producten en diensten. Bovendien verleent u ons door het posten van feedback op onze site, het indienen van feedback bij ons, of door het beantwoorden van vragenlijsten, een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke licentie, met inbegrip van het recht om een dergelijke recht in sublicentie te geven, en het recht om de ingediende feedback weer te geven, te gebruiken, te reproduceren of te wijzigen in alle media, software of technologie van welke aard dan ook die nu bestaat of in de toekomst wordt ontwikkeld.
Let op: VLANshop accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor gebruik of publicatie, en is niet verantwoordelijk voor de gelijkenis van zijn inhoud of programmering in welke media dan ook met materialen of ideeën die aan VLANshop zijn doorgegeven. Indien u ongevraagd materialen of ideeën stuurt, doet u dat met dien verstande dat u geen enkele extra vergoeding van welke aard dan ook krijgt en u ziet af van enige vordering tegen VLANshop en zijn verbonden ondernemingen met betrekking tot het gebruik van dergelijke materialen en ideeën, zelfs indien materiaal of een idee wordt gebruikt dat in wezen vergelijkbaar is met het idee dat u heeft ingestuurd.

Dienstverleningstesten

Van tijd tot tijd testen we verschillende aspecten van onze producten en diensten, waaronder onze website, andere gebruikersinterfaces, dienstverleningsniveaus, plannen, promoties, functies, levering en prijzen, en we behouden ons het recht voor om u zonder voorafgaande kennisgeving in deze tests op te nemen of uit te sluiten.

Klantendienst

Als u hulp nodig heeft met uw account, kunt u antwoorden en ondersteuning vinden op onze gemeenschapsforums en met behulp van andere bronnen en contacten die u hier kunt vinden VLANshop.eu. U kunt ook vragen stellen aan de klantendienst op [email protected]

Gebruiksbeperkingen

U moet 18 jaar of ouder zijn om lid en eindgebruiker van de producten en diensten te worden. In bepaalde rechtsgebieden kan de leeftijd van de meerderjarigheid hoger zijn dan 18 jaar, in welk geval u aan die leeftijd moet voldoen om lid te worden. Hoewel personen onder de leeftijd van 18 jaar gebruik kunnen maken van de producten en diensten, mogen zij dit alleen doen met de betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd, onder de account van die persoon en anderszins onderworpen aan deze dienstverleningsvoorwaarden. Hoewel VLANshop producten distribueert die door kinderen kunnen worden gebruikt, zijn de producten en diensten niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt, zonder betrokkenheid, toezicht en goedkeuring van een ouder of wettelijke voogd (zie ook "ouderlijk toezicht"). Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, licentie om toegang te krijgen tot de producten en diensten. Met uitzondering van de voorgaande beperkte licentie, zal geen enkel recht, titel of belang aan u worden overgedragen. U mag geen informatie die is opgenomen in of verkregen van of via de producten en diensten, downloaden (behalve door middel van caching van pagina's die nodig zijn voor persoonlijk gebruik, of zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan door deze dienstverleningsvoorwaarden), wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, dupliceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken van maken of te koop aanbieden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. VLANshop promoot, bevordert of vergoelijkt het kopiëren van inhoud van derden of enige andere inbreukmakende activiteit niet. U mag geen van de inhoudsbeschermingen in de producten en diensten omzeilen, verwijderen, wijzigen, deactiveren, downgraden of verijdelen. U mag geen frames maken of gebruik maken van framingtechnieken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van VLANshop op te nemen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen zoektermen kopen of meta-tags of andere "verborgen tekst" gebruiken met behulp van de VLANshop-naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik van de producten en diensten of de inhoud ervan zal de beperkte licentie die door ons is verleend, beëindigen en zal leiden tot de annulering van uw lidmaatschap.

Apps, software, producten, diensten en websites van derden

VLANshop kan van tijd tot tijd apps, software, producten, diensten of websites van derden voor u aanbevelen of inschakelen. Dergelijke apps, software, producten, diensten en links worden alleen voor uw gemak aangeboden en vormen of impliceren geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring of lidmaatschap van of met VLANshop met betrekking tot een derde, apps, software, producten, diensten of websites van derden. Deze dienstverleningsvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke apps, software, producten, diensten of websites van derden en u dient de overeenkomsten met betrekking tot dergelijke apps, software, producten, diensten of websites van derden te beoordelen, zij kunnen afwijken van deze dienstverleningsvoorwaarden en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om aan dergelijke voorwaarden van derden te voldoen. Uw gebruik van of toegang tot apps, software, producten, diensten of websites van derden is op eigen risico. VLANshop GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF WAARBORGEN MET BETREKKING TOT APPS, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF WEBSITES VAN DERDEN EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN APPS, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF WEBSITES VAN DERDEN.

Vorderingen wegens inbreuken op het auteursrecht

Het is het beleid van VLANshop om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. VLANshop staat de ongeoorloofde reproductie of verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud niet toe. Als u van mening bent dat uw werk is gereproduceerd of gedistribueerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt of als u zich bewust bent van inbreukmakend materiaal dat beschikbaar is via de producten en diensten, bekijk dan ons Auteursrechtbeleid voor expliciete instructies over hoe het probleem moet worden aangepakt.

Toepasselijk recht

Deze dienstverleningsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Indien een bepaling of bepalingen van deze voorwaarden als ongeldig, onwettig, niet-afdwingbaar of in strijd met het recht van enig rechtsgebied worden beschouwd, worden de geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze getroffen of aangetast, en blijven deze volledig van kracht en in werking.

Arbitrageovereenkomst

U en VLANshop gaan ermee akkoord dat elk geschil, elke vordering of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de producten en diensten, met inbegrip van onze website, gebruikersinterfaces, deze dienstverleningsvoorwaarden, zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel, België, in plaats van voor de rechtbanken van de algemene jurisdictie. 
U EN VLANshop GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELK VAN HEN ALLEEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN, EN NIET ALS EISER OF LID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als VLANshop anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van ten hoogste één persoon met uw vorderingen consolideren, en mag hij geen enkele vorm van representatieve of collectieve procedure voorzitten. Indien deze specifieke bepaling niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan is het geheel van deze arbitragebepaling nietig. De arbiter kan alleen declaratoire uitspraken of vorderingen tot staking toekennen ten gunste van de individuele partij die om voorzieningen verzoekt en alleen voor zover dit nodig is om voorzieningen te bieden die door de individuele vordering van die partij wordt gerechtvaardigd.